V Sklepu o določitvi cene programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Šalovci, ki ga je sprejel Občinski svet občine Šalovci na svoji 9. redni seji, dne 4. decembra  v 6. členu natančno določa:

za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine, pod pogojem, da odsotnost otroka pisno sporočijo najkasneje do 25. junija tekočega leta.

Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Šalovci na podlagi izdanih računov vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil in materialnih stroškov.

Določilo prvega in drugega odstavka tega člena velja za starše, ki obiskujejo Vrtec v Šalovcih in Vrtec v Domanjševcih

V prilogi Vam objavljamo  sklep v celoti. Sklep o določitvi cene programov VVE občine Šalovci 2019

Dostopnost