V vrtec sprejemamo otroke od dopolnjenega 11. meseca (oz. po zaključku dopusta za nego in varstvo otroka, če je bil le-ta podaljšan) do vstopa v šolo.

Redni vpis otrok novincev za naslednje šolsko leto (od 1. 9. dalje) imamo praviloma meseca aprila. Vpis se izvede na podlagi javnega poziva objavljenega na spletni strani vrtca ter na osnovi pisnega povabila.
V primeru prostih mest vpisujemo in sprejemamo otroke skozi vse leto.

Kako vpišete otroka v vrtec? Otroka lahko vpišete v želeni program vrtca s posebno prijavo oz. vlogo za sprejem otroka v vrtec. Vlogo lahko dobite pri svetovalni delavki. Na vpis lahko prinesete že izpolnjeno vlogo, lahko pa jo dobite in izpolnite na samem vpisu (potrebovali boste EMŠO otroka in staršev). Izpolnjeno vlogo lahko pošljete tudi po pošti.

Vlagatelj lahko vlogo vloži za tekoče ali prihajajoče šolsko leto, pri čemer se vloge za prihajajoče šolsko leto obravnavajo skupaj z vlogami, ki tega leta prispejo na podlagi javnega poziva.

Sprejem otrok v vrtec Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti. Če je vloga nepopolna ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko vlagatelje pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če vlagatelji pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.

Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otroka ravnatelj vrtca, ali od njega pooblaščena oseba. 

Vrtec starše pisno obvesti o roku za sklenitev Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka.

Kriteriji za sprejem otrok v vrtec Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke upoštevamo Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Oddelki se oblikujejo s 1. septembrom.

Pri sprejemu otrok v vrtec imajo prednost otroci, za katere starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ter otroci s posebnimi potrebami.

Vsi starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
Če je za sprejem v vrtec več prijav kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.

Kaj je potrebno storiti pred vstopom otroka v vrtec? Ko je otrok sprejet v vrtec, starše o tem pisno obvestimo. Starši otrok, ki so sprejeti v vrtec, z vrtcem podpišejo Pogodbo  o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Pogodbo vam bomo poslali hkrati z obvestilom o sprejemu. Izpolnjeno pogodbo čim prej vrnete svetovalni delavki. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. V kolikor starši ne boste podpisali pogodbe v 15-dnevnem roku, se smatra, da vlogo za vpis otroka v vrtec umikate.

Dobro je vedeti še naslednje:

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna.

Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega koledarskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev vložite pri krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti, elektronsko. Ponovno uveljavljanje subvencije vrtca Če ponovno uveljavljate pravico do otroškega dodatka ali subvencije vrtca (ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati), lahko vložite vloga za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca.

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in premoženje družine in se jih razvrsti v plačni razred.

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ plačajo 30 % plačila za drugega otroka, ki jim je določeno kot znižano plačila vrtca, za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca na centru za socialno delo (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Plačilo staršev v odstotku od cene programa:

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo  v % od neto povprečne plače Plačilo staršev v odstotku od cene programa – EC
1 do 18 % /
2 nad 18 % do 30 % 10 %
3 nad 30 % do 36 % 20 %
4 nad 36 % do 42 % 30 %
5 nad 42 % do 53 % 35 %
6 nad 53 % do 64 % 43 %
7 nad 64 % do 82 % 53 %
8 nad 82 % do 99 % 66 %
9 nad 99 % 77 %

 

Pripravila: svetovalna delavka

PRVI DNEVI V VRTCU

VLOGA ZA VPS